Spracovanie osobných údajov

Občianske združenie CHARACTER – Film Development Association, sídlo Konventná 2, 81103 Bratislava, IČO: 42181771, (ďalej len „občianske združenie“ alebo „prevádzkovateľ“) Vás týmto v  súlade s  článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a  o  voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenia GDPR “) a  § 19 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018 Z.z.)
informuje o  spracovaní Vašich osobných údajov.

Rozsah a  účel spracovania:
Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované s cieľom zaistenia riadnej účasti, podpory a komunikácie v  iniciatíve Kultúrny reparát, ktorá je aktivitou občianskeho združenia CHARACTER – Film Development Association, a  to za účelom:
a) identifikácie signatára a  jeho podpisu podľa a  v  rozsahu ním poskytnutých údajov a  s  tým súvisiacim zaradením do zoznamu (databázy) signatárov
b) zasielania informácií o  činnosti a  novinkách iniciatívy (a to najmä formou newsletterov a  iných propagačných materiálov)
c) zasielaním informácií o  urgentných a aktuálnych výzvach na podporu ďalších projektov alebo činností Občianskeho združenia CHARACTER – Film Development Association

Právny základ spracovania:
Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa bodov a) až  c) je Vami udelený súhlas, tj. súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov.

Následky neposkytnutia osobných údajov, resp. neudelenia súhlasu
V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje a/alebo svoj súhlas so spracovaním údajov na účely podľa bodu a), nebude daná dotknutá osoba zaradená do zoznamu signatárov a  nebude možné zabezpe
iť jej riadnu účasť v ďalších aktivít iniciatívy Kultúrny reparát, ktorá je aktivitou občianskeho združenia CHARACTER – Film Development Association.

V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje a/alebo svoj súhlas so spracovaním údajov na účely podľa bodu b), nebudú danej dotknutej osobe bezodplatne zasielané informácie o  činnosti a  novinkách iniciatívy (a to najmä formou newsletterov a  iných propaga
ných materiálov).

V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje a/alebo svoj súhlas so spracovaním údajov na účely podľa bodu c), nebudú danej dotknutej osobe bezodplatne zasielané informácie urgentných a aktuálnych výzvach na podporu ďalších projektov alebo
inností občianskeho združenia občianskeho združenia CHARACTER – Film Development Association.
Doba uchovávania a  spôsob spracúvania:
Vaše osobné údaje budú spracované v  písomnej a  elektronickej forme v  informa
ných systémoch občianskeho združenia a  budú uchovávané po dobu 5 rokov od udelia súhlasu, a  to v  prípade, ak osobitný predpis neustanoví prevádzkovateľovi povinnosť uchovávať tieto údaje po dlhšiu dobu.

Osobitná kategória osobných údajov:
Občianske združeniu nespracúva žiadne Vaše osobné údaje patriace do osobitnej kategórie osobných údajov uvedených v § 16 ods. 1 zákona
18/2018 Z.z. ako napríklad údaje rasovom a  etnickom pôvode, politickom názore, biometrické či genetické údaje, a  pod..
Subjekty spracovávajúce osobné údaje / Príjemcovia:
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj iným subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napríklad orgánom
inným v  trestnom konaní, daňovému úradu, a  pod. ) ako aj iným príjemcom, a  to za podmienok uvedených v  zákone 18/2018 Z.z.

Práva dotknutej osoby:
Práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 až 28 zákona 18/2018 Z.z.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a  to celkom alebo len z  časti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaní. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Prevádzkovateľ zabezpečí vymazanie osobných údajov po splnení účelu ich spracovania, a  to aj u  všetkých príjemcoch, ktorým boli osobné údaje poskytnuté. V prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje lehotu, ktorá neumožňuje osobný údaj likvidovať bezprostredne, zabezpečí prevádzkovateľ likvidáciu osobných údajov až po uplynutí lehoty stanovenej v osobitnom predpise.

Zároveň by sme Vás radi informovali, že ako dotknutá osoba máte v  súlade s  nariadením GDPR a  zákonom 18/2018 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  Vašim osobným údajom,  právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
Taktiež máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov ak sa domnievate, že Vaše právo na ochranu osobných údajov bolo porušené, a  to podľa § 100 zákona 18/2018.
Bližšie informácie o  Vašich právach v  súvislosti o  ochranou osobných údajov sú dostupné aj na webovom sídle prevádzkovateľa http://character-fda.eu/ časti Osobné údaje, alebo ich môžete získať na nižšie uvedenej kontaktnej adrese.

Prenos osobných údajov do tretích krajín
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Automatizované spracúvanie a profilovanie
Vaše osobné údaje nebudú spracúvané automatizovane. Vaše osobné údaje nebudú profilované v  súlade s
lánkom 22 ods. 1 až 4 Nariadenia GDPR alebo zákon § 28 ods. 1 až 4 zákona 18/2018 Z.z.

Kontaktné údaje:
V prípade Vašich otázok ohľadom spracúvania osobných údajov, Vašich práva a  povinností súvisiacich s  ich spracúvaním, úpravou, vymazaním, obmedzením spracúvania alebo uplatnením si Vašich akýchkoľvek iných práv súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa na nižšie uvedených kontaktných údajov:
Občianske združenie CHARACTER – Film Development Association, sídlo Konventná 2, 81103 Bratislava, IČO: 42181771, (character@character-fda.eu).